Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011

Εγκρίνουμε και υπογράφουμε το κατασταστικό της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.

Το καταστατικό μας ως “Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία” είναι έτοιμο και έχει ξεκινήσει η συλλογή υπογραφών από τα μέλη της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.
Καθημερινά (για σήμερα Σάββατο 17 και αύριο Κυριακή 18/9/2011) από τις 10 το   πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ στο περίπτερό μας στην 76η ΔΕΘ μπορούν τα μέλη της ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. ή και άλλοι φίλοι που θα ήθελαν να συμπορευτούν μαζί μας, να υπογράψουν το καταστατικό έτσι ώστε να τις επόμενες μέρες να το καταθέσουμε για έγκριση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.ΟΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
=========================================

ΤΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
=========================================


Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 16η Σεπτεμβρίου 2011, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:


Άρθρο 1
Σύσταση Εταιρίας

Συστήνεται αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 έως 784 ΑΚ (Αστικού Κώδικα) υπό τους παρακάτω όρους και ειδικότερα συμφωνίες.


Άρθρο 2
Επωνυμία – Διακριτικός τίτλος – Έδρα – Διάρκεια

I.  Συνιστάται Εταιρία με την επωνυμία: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η εταιρία χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο ΠΡΩΣΚΑΛΟ στα ελληνικά και PRWSKALO στα αγγλικά και χρησιμοποιεί ως λογότυπό της το αρκτικόλεξο “ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο.
II.   Έδρα της εταιρίας ορίζεται o Δήμος Θεσσαλονίκης, τα γραφεία δε αυτής θα βρίσκονται επί της οδού Υψηλάντου, αριθμός 80. Η εταιρία δύναται να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.
III.  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η λειτουργία των παραρτημάτων αυτών και η σχέση τους με την κεντρική διοίκηση της πρωτοβουλίας θα ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρίας.
IV.    Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται αορίστου χρόνου. Η εταιρία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας πολιτών και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός φορέας. 


Άρθρο 3
Σκοπός - Αντικείμενο δραστηριότητας

Η Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία σκοπό έχει να συμβάλλει στη διατύπωση ενός δημόσιου Λόγου και στην ενεργοποίηση μιας κοινωνικής Πράξης, με τη μορφή ενός Σχεδίου Δράσης οικονομικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτικού και ιδεολογικού που θα δίνει διέξοδο, ελπίδα, προοπτική.
Με τις  δραστηριότητές της η Εταιρία :
  1. Στο οικονομικό επίπεδο, θα συμβάλλει στην οργάνωση της παραγωγής και της οικονομίας με τρόπο που θα αμφισβητεί τα αποτυχημένα μοντέλα του καπιταλισμού και του «σοσιαλισμού που δεν υπήρξε», συνδυάζοντας πετυχημένα τη συλλογική ιδιοκτησία με τα κίνητρα προς τα άτομα.
  2. Στο κοινωνικό επίπεδο θα προωθεί την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη,  τις ατομικές και συλλογικές ελευθερίες.
  3. Στο περιβαλλοντικό επίπεδο, θα προωθεί περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές και αξίες για την αρμονική συμβίωση ανθρώπου και φύσης.
  4. Στο πολιτικό επίπεδο, θα προωθεί τον αρμονικό συνδυασμό της αντιπροσωπευτικής με την άμεση δημοκρατία και την κατοχύρωση του λαϊκού ελέγχου των συλλογικών αποφάσεων.
  5. Στο πολιτιστικό επίπεδο, θα δημιουργεί συνθήκες άνθισης της προσωπικότητας με τρόπο που θα επιτρέπει την αξιοποίηση της δυναμικής προς όφελος του συνόλου.
Στοχεύει να συμβάλλει σε ένα Σχέδιο Δράσης που στόχο έχει να καθιερώσει ένα συνολικό σύστημα εργασίας, κατανάλωσης και ζωής που θα οδηγεί στην κοινωνική απελευθέρωση του ανθρώπου πάνω σε ένα βιώσιμο πλανήτη.
Ένα σχέδιο που να οδηγεί σε ένα εναλλακτικό προς το καπιταλιστικό παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο που θα συνδυάζει πετυχημένα τη συλλογική ιδιοκτησία με τα κίνητρα προς τα άτομα.


Άρθρο 4
Μέσα Πραγματοποίησης Σκοπών.

Η Εταιρία επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών της με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως με :
I.              Την οργάνωση γραφείων για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των εταίρων.
II.            Την διοργάνωση ομιλιών και διαλέξεις εκπαιδευτικού περιεχομένου.
III.          Την διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και επιμορφωτικών κέντρων.
IV.          Την έκδοση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών περιοδικών, εντύπων και βιβλίων.
V.            Την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
VI.          Την πραγματοποίηση επαφών, παραστάσεων και όλων των νόμιμων και εφικτών ενεργειών που επιβάλλονται για την προβολή και διεκδίκηση των σκοπών της.
VII.        Την πραγματοποίηση μελετών και συνεργασιών με συλλογικούς φορείς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών  και μη κυβερνητικούς οργανισμούς τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
VIII.      Την προώθηση συνεργασιών με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές Αρχές για την προώθηση των συμφερόντων των εταίρων και του κοινωνικού συνόλου.
IX.     Την ίδρυση συνεργατικών-συνεταιριστικών εταιριών στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλέγγυας  οικονομίας.


Άρθρο 5
Κεφάλαιο – Πόροι

I.        Το κεφάλαιο της εταιρίας, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ (2.500,00 €), που κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών της. Το ανωτέρω κεφάλαιο διαιρείται σε πενήντα (50) μερίδια των 50,00 € και κατεβλήθη σήμερα στο ταμείο της Εταιρίας ισόποσα από όλους τους εταίρους, ήτοι από 50,00 € έκαστος.
II.      Οι οικονομικοί πόροι της εταιρίας θα προέρχονται από:
·         Ετήσιες και έκτακτες εισφορές των εταίρων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.
·         Δωρεές των εταίρων προς κάλυψη όλων των υποχρεώσεων της εταιρίας και ειδικότερα έξοδα ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργικά και λοιπά έξοδα.
·    Χορηγίες, δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων με τήρηση πάντοτε του ευεργετήματος της απογραφής, ευρωπαϊκές και εθνικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιδοτήσεις διεθνών οργανισμών, δημόσιων υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, που παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού της, χωρίς να επηρεάζουν τις αρχές λειτουργίας και τους σκοπούς της.
·         Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά, εθνικά ή διεθνή προγράμματα.
·         Έσοδα προερχόμενα από τις δραστηριότητές της και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της.
·         Κάθε εισόδημα του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς και τις αρχές της εταιρίας καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

III.    Πάσης φύσεως χορηγοί της εταιρίας, κληροδότες ή δωρητές περιουσιακών στοιχείων σε αυτήν, είναι απαραίτητο ενστερνίζονται τις αρχές και αξίες του συνεργατισμού όπως αυτές περιγράφονται στη διακήρυξή μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του καταστατικού μας.
IV.    Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή δωρεάς ή περιουσιακού στοιχείου ή πόρου, αν με αιτιολογημένη απόφαση κρίνει ότι η τυχόν αποδοχή της περιορίζει ή δεσμεύει την ανεξαρτησία της εταιρίας.
V.      Η εταιρία είναι μη κερδοσκοπικό, νομικό πρόσωπο και η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις της έναντι του δημοσίου ή τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρίας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της. Τα τυχόν, πέραν των συνεισφορών των εταίρων, καθαρά κεφάλαια της εταιρίας ή περιουσιακά στοιχεία πάσης φύσεως διατίθενται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού. Η τύχη της περιουσίας της εταιρίας και η διάθεσή της στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.
VI.    Σε περίπτωση μετατροπής της νομικής μορφής της εταιρίας, η περιουσία της μεταβιβάζεται στο νέο διάδοχο σχήμα μετά από σχετική απόφαση της Γ.Σ. όπου απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Γ.Σ. με ονομαστική ψηφοφορία. Η μετατροπή της εταιρίας μπορεί να γίνει μόνο σε νομική μορφή εταιρίας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και με την πλήρη σεβασμό στην διακήρυξή μας.
VII.  Σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας, η περιουσία της περιέρχεται σε σωματεία, μη κερδοσκοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις ή οργανισμούς που εξυπηρετούν παρόμοιους ή γενικού συμφέροντος σκοπούς, σύμφωνα με την αρχή «διανομή χωρίς συμφέρον», τα οποία θα καθοριστούν με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δικαστηρίου, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τους όρους κτήσης ειδικών περιουσιακών στοιχείων.
VIII.                        Οι δαπάνες πρέπει να έχουν την έγκριση του Δ.Σ.

Άρθρο 6
Εταίροι

I.        Εγγραφή νέου εταίρου μπορεί να γίνει κατ’ αρχήν με απόφαση του Δ.Σ. μετά από γραπτή αίτηση του και οριστικά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
II.      Για τη λήψη απόφασης εγγραφής εταίρου, απαιτείται :
1.       Πρότασή του από δύο εταίρους και
2.       πλειοψηφία   των λοιπών εταίρων.
Το ποσό της εγγραφής νέων εταίρων είναι 50,00 €, εκτός αν άλλως αποφασίσει η Γ.Σ. Η είσοδος νέου εταίρου, προϋποθέτει αυτοδίκαια την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του και η εγγραφή του γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το νόμο.
III.    Εξερχόμενοι εταίροι αναλαμβάνουν το ποσό της εισφοράς τους σε περίπτωση που δεν έχει αναλωθεί από ζημία της εταιρίας.
IV.    Απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκποίηση, με ή χωρίς αντάλλαγμα της εταιρικής συμμετοχής, καθώς αυτή είναι αυστηρά προσωποπαγές, αδιαίρετο, ακληρονόμητο και αμεταβίβαστο δικαίωμα. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται επίσης η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος ή βάρους και γενικά οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου επί της εταιρικής συμμετοχής.
V.      Όλοι οι εταίροι δικαιούνται να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρίας, να ψηφίζουν και να θέτουν υποψηφιότητα για εκλογή τους ως μελών του Δ.Σ. και των λοιπών οργάνων της εταιρίας.

Άρθρο 7
Μέλη

I.        Για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας είναι δυνατή, με απόφαση του Δ.Σ., η εγγραφή ως τακτικών μελών της εταιρίας φυσικών ή και νομικών προσώπων, οργανισμών, ινστιτούτων, εταιρειών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.
II.      Για την επίτευξη των σκοπών της εταιρίας είναι δυνατή, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δ.Σ., η ανακήρυξη ως επίτιμων μελών της εταιρίας, φυσικών ή νομικών προσώπων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό, που μπορούν να προσφέρουν ή έχουν ήδη προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες και μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην επίτευξη των σκοπών της εταιρίας.
III.    Η εταιρία, δύναται επίσης να αναπτύσσει συνεργασίες με μεμονωμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα και φορείς από την Ελλάδα και το Εξωτερικό (αρωγά μέλη), τα οποία θα μετέχουν σε ομάδες εργασίας ή ομάδες υλοποίησης προγραμμάτων και επιτροπές έρευνας και μελετών και θα αποτελούν δυναμικό της επιστημονικής ομάδας, παρέχοντας κατά περίπτωση αμειβόμενες ή μη υπηρεσίες και καταθέτοντας προτάσεις στο Δ.Σ. της εταιρίας, σχετικά με την υλοποίηση των σκοπών της.
IV.    Οι ανωτέρω κατηγορίες μελών (τακτικά, επίτιμα και αρωγά), πέραν του τίτλου τους, δεν μπορούν να έχουν οποιουδήποτε είδους συμμετοχή στη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρίας.
V.      Οι εταίροι και τα μέλη της εταιρίας δεν μπορούν να τεθούν σε υπαλληλική σχέση με αυτή, επιτρέπεται όμως η σύναψη συμβάσεων έργου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προώθηση των σκοπών της εταιρίας.


Άρθρο 8
Απώλεια της ιδιότητας εταίρου ή μέλους


Απώλεια της ιδιότητας του εταίρου ή του μέλους επέρχεται:
I.        Με οικειοθελή αποχώρηση.
II.      Με αποβολή, εάν ο εταίρος ή το μέλος προέβη σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων του ή σε ενέργειες αντίθετες προς το συμφέρον της εταιρίας


Άρθρο 9

Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγόρευσης, πτώχευσης, εξόδου ή διαγραφής κάποιου εταίρου από την εταιρία, αυτή συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων εταίρων.
Κάθε νόμιμος εκπρόσωπος και διάδοχος εξελθόντων ή διαγραφέντων εταίρων ή πτωχευσάντων, τεθέντων σε απαγόρευση εταίρων της εταιρίας, δεσμεύεται πλήρως από τις διατάξεις του παρόντος κυρίως  ως προς τα δικαιώματα ανάληψης και συνεισφοράς.


Άρθρο 10
               
Εάν η συνέλευση διαγράψει εταίρο της εταιρίας , αυτό έχει το δικαίωμα να αναλάβει την εισφορά του, εφόσον αυτή σώζεται.
Άρθρο 11
Διοίκηση της Εταιρίας

Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρίας, είναι:
I.        Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων
II.      Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας


Άρθρο 12
Γενική Συνέλευση

I.        Η Γ.Σ. των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που την αφορά. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση των εταίρων είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί των εξής θεμάτων:
·         Τροποποίηση του καταστατικού.
·         Είσοδο νέου εταίρου και αποχώρηση παλαιού εταίρου.
·         Έγκριση πεπραγμένων, του ισολογισμού και του προϋπολογισμού.
·         Μεταβολή του σκοπού της Εταιρίας.
·         Λύση της Εταιρίας.
·         Συμβάσεις ανάθεσης διαχείρισης της εταιρίας σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
·         Επί όσων θεμάτων αφορούν τη διοίκηση, ανάπτυξη, χρηματοδότηση και εν γένει λειτουργία της εταιρίας, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας παραπέμπει σε αυτή προς απόφαση.
·         Εκλογή των μελών του Δ.Σ. και απαλλαγή τους από την ευθύνη διοίκησης της εταιρίας.
·         Μεταβολή της έδρας ή της εθνικότητας της εταιρίας, συγχώνευση ή μετατροπή του τύπου αυτής.
·         Αποδοχή δωρεών ή κληροδοσιών που γίνονται υπό όρους.
·         Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της.

II.      Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τακτικά μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρίας και έκτακτα είτε από το Δ.Σ., είτε εφόσον το ζητήσει το 1/3 των εταίρων με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή τους. Η πρόσκληση για Γ.Σ. κοινοποιείται στους εταίρους και στα μέλη τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν τη σύγκλιση, υπολογιζόμενων και των εξαιρέσιμων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γ.Σ. και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν συνυπολογίζονται στο ανωτέρω διάστημα των είκοσι ημερών. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ.. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός των εταίρων της. Εάν δεν συντελεστεί απαρτία συγκαλείται επαναληπτική Γ.Σ. ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία κοινοποιείται στους εταίρους προ 10 ημερών τουλάχιστον. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το 1/3 των εταίρων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, συγκαλείται Γ.Σ. ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που κοινοποιείται στους εταίρους προ επτά (7) ημερών. Κατά τη συγκεκριμένη Γ.Σ. απαρτία υφίσταται με τους εταίρους και τα μέλη που παρίστανται.
III.    Στην Γ.Σ. μετέχουν οι εταίροι και τα μέλη της εταιρίας δια των νόμιμων εκπροσώπων τους ή των αναπληρωτών τους. Όλοι οι εταίροι έχουν ίσα δικαιώματα (ένας εταίρος μια ψήφος)
IV.    Για τις αποφάσεις της Γ.Σ., οι οποίες λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των εταίρων, τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.
V.      Οι γενικές συνελεύσεις διευθύνονται προσωρινά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρις της εκλογής οριστικού τριμελούς Προεδρείου από τους παρισταμένους σε αυτές μετόχους.Άρθρο 13
Διοικητικό Συμβούλιο

I.        Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της Εταιρίας ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, ανάλογα με τον αριθμό των εταίρων. Μέχρι 50 εταίροι είναι πέντε (5) μέλη, ενώ πάνω από 50 μέλη είναι επτά (7) μέλη στο Δ.Σ.
II.      Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3), αρχής γενομένης από τη σύσταση της εταιρίας. Μετά το πέρας της θητείας του, το ΔΣ υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων προς τη Γενική Συνέλευση με την έγκριση της οποίας απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία και εκλέγει νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
III.    Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως και το αργότερο την επομένη του διορισμού του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας της Εταιρίας.
IV.    Κατά τη κρίση του, το Διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και πλέον του ενός  (1) Αντιπροέδρους, ή να ορίσει Αναπληρωτή Πρόεδρο, οι οποίοι εκτάκτως, θα αντικαθιστούν τον Πρόεδρο σε όλη την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
V.      Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, παραιτηθούν ή αδυνατούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους σε μόνιμη βάση ο Πρόεδρος ή άλλα μέλη του, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο αναπληρώνεται από τα επιλαχόντα μέλη του Δ.Σ. κατά σειρά εκλογής, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει νέο Πρόεδρο ή άλλα μέλη του.

Ως προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ορίζονται οι κατωτέρω εταίροι :
Πρόεδρος                               :  
Αντιπρόεδρος                       :  
Γραμματέας                           :
Ταμίας                                      :  
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Άρθρο 14
Αρμοδιότητες – Λειτουργία Δ.Σ.

I.        Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρία, ενεργεί στο όνομά της και είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που καλύπτεται από τους σκοπούς της εταιρίας και που αφορά τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρίας καθώς και τη διαχείριση της περιουσίας της. Επίσης αποφασίζει για όλα τα ζητήματα, που αναφέρονται στα πλαίσια του σκοπού της εταιρίας, με εξαίρεση εκείνα, που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων κατά τον νόμο ή το παρόν καταστατικό.
II.      Στις αποκλειστικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται:
·         Η εκλογή του Προέδρου του Δ.Σ..
·         Η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.
·         Η κατάρτιση ισολογισμού, έκθεσης πεπραγμένων και προϋπολογισμού.
·         Η υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.

III.    Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων ή μέρος των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
IV.    Το Διοικητικό Συμβούλιο ομοίως, δύναται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει σε επιτροπές, που θα συγκροτηθούν σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό αυτής, σε όσους  κρίνει κατάλληλους, όσες από τις εξουσίες του κρίνει σκόπιμο, πλην αυτής της εκπροσώπησης της εταιρίας, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.
V.      Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει, ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.
VI.    Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που προκύπτουν από το παρόν καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους.
VII.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, που γνωστοποιείται στα υπόλοιπα μέλη  τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση στην έδρα της εταιρίας και εφόσον αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση. Έκτακτα, μπορεί να συνεδριάσει οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη για πενταμελές ή τρία (3) από τα μέλη για επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.
VIII.                        Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που αδικαιολόγητα δεν μετέχει σε τρείς (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδικαίως του αξιώματος και η κενή θέση συμπληρώνεται από επιλαχόν μέλος κατά σειρά εκλογής.
IX.    Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών του, δηλαδή τρία (3) μέλη για πενταμελές ή τέσσερα (4) μέλη για επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τότε αυτή επαναλαμβάνεται εντός 3 ημερών και θεωρείται έγκυρη, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων.
X.      Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου οποιουδήποτε θέματος τίθεται προς συζήτηση για έγκριση ή απόρριψη, λαμβάνονται με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία αυτή, τότε το θέμα παραπέμπεται υποχρεωτικά σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταίρων.
XI.    Για τις αποφάσεις του Δ.Σ., τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.. Αντίγραφά τους δύναται να εκδίδει μόνον ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Άρθρο 15

I.        Ο Πρόεδρος, εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου. Συμβάλλεται εξ’ ονόματος και για λογαριασμό της εταιρίας με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπογράφων τα σχετικά συμβόλαια και πάσης φύσεως έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά, κατόπιν εξουσιοδότησης του Δ.Σ.
·         Εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά την εταιρία ενώπιον οιασδήποτε αρχής, τραπέζης, φυσικού ή νομικού προσώπου.
·         Συνομολογεί, πάντοτε κατόπιν αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, κάθε είδους συμβάσεις δεσμεύοντας την εταιρία πάντοτε σύμφωνα με τον σκοπό της,
·         Υπογράφει κάθε έγγραφο και δικαιολογητικό, που αφορά τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο ορίσει διαφορετικά.
·         Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση, προεδρεύει των συνεδριάσεων και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
·         Υλοποιεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και το ενημερώνει για την καλή εφαρμογή τους.
·         Μεριμνά και επιμελείται για την προώθηση των θεμάτων που απασχολούν την εταιρία.
·         Εισηγείται τον προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσης.
·         Παρακολουθεί και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή των νόμιμων διαδικασιών, την τήρηση των κανονισμών και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας.
II.      Ο Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει τον Πρόεδρο, κατά την απουσία του, χωρίς να απαιτείται απόφαση κάποιου οργάνου.
III.    Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Δ.Σ και των Γ.Σ και την αλληλογραφία της εταιρίας. Φυλάσσει την σφραγίδα και το αρχείο, φροντίζει για τη σύνταξη των εγγράφων και τηρεί βιβλία της εταιρίας πλην των βιβλίων και εγγράφων του ταμείου.
IV.    Ο Ταμίας τηρεί και ελέγχει το ταμείο. Τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων. ενεργεί εισπράξεις, εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις και ενεργεί πληρωμές με βάσει εντάλματα, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
V.      Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί τις ενέργειες δημοσιότητας και επικοινωνίας για θέματα της εταιρίας, στη βάση της υλοποίησης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
VI.    Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση του, μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του την εκπροσώπηση της εταιρίας, με ανάθεση όλων ή μερικών αρμοδιοτήτων. Στην απόφαση αυτού, πρέπει να ορίζεται το πρόσωπο, οι αρμοδιότητες και η έκταση της εκπροσώπησης.


Άρθρο 16
Προσωπικό εταιρίας

Για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της, η εταιρία δύναται να:
·         Προσλαμβάνει και να απασχολεί προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου.
·         Συνάπτει με τρίτα πρόσωπα συμβάσεις έργου.
·         Αναθέτει υπεργολαβικά την εκπόνηση τμημάτων των εργασιών της.
·         Δημιουργεί μόνιμες ή ad hoc ομάδες εργασίας με ή χωρίς αμοιβή και επιτροπές από εταίρους ή μη, για την εξέταση και προώθηση των σκοπών της.
Άρθρο 17
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

I.        Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.
II.      Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του Δ.Σ. και του προσωπικού της εταιρίας, οι σχέσεις της εταιρίας με τα παραρτήματά της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία αυτής.


Άρθρο 18
Βιβλία και έντυπα της Εταιρίας

Η εταιρία τηρεί στα γραφεία της τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από το Νόμο. Πέραν αυτών, η Εταιρία διατηρεί επίσης τα εξής βιβλία:
·         Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων της Γ.Σ.
·         Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
·         Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας.
·         Βιβλίο Εταίρων.
·         Βιβλίων Μελών (Τακτικών - Επίτιμων - Αρωγών).
·         Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.
·         Βιβλίο Περιουσιακών στοιχείων.
·         Αποδείξεις είσπραξης.
·         Αποδείξεις πληρωμής.


Άρθρο 19

Η Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία αναγράφει την επωνυμία, τον τίτλο της και το έτος ίδρυσής της.


Άρθρο 20
Οικονομικός Έλεγχος

I.        Κάθε εταίρος δικαιούται οποτεδήποτε θελήσει, να ζητήσει και να ελέγξει όλα ή μερικά από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας καθώς και την οικονομική της κατάσταση. Τον έλεγχο αυτό πρέπει να τον ζητήσει εγγράφως, ενώ οι διαδικασίες ελέγχου θα καθορισθούν από απόφαση των οργάνων της εταιρίας.
II.      Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να επιτρέψει την έναρξη του παραπάνω ελέγχου εντός τριών (3) ημερών από της προς τον σκοπό αυτό υποβληθείσης παραπάνω έγγραφης αίτησης.
III.    Για τον έλεγχο υποχρεούται να θέσει στη διάθεση των ελεγκτών όλα τα έγγραφα, βιβλία και στοιχεία που θα ζητηθούν. Ο έλεγχος θα διενεργείται μέσα στα γραφεία της εταιρίας παρουσία εκπροσώπου ή υπαλλήλου της εταιρίας. Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητούν να λαμβάνουν φωτοαντίγραφα των πάσης φύσεως εγγράφων της εταιρίας προς χρήση του εντολέα - εταίρου.

Άρθρο 21
Εταιρική Χρήση

I.        Η εταιρική χρήση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31 Δεκεμβρίου του 2012.
II.      Στο τέλος κάθε χρήσης συντάσσεται Ισολογισμός της προηγούμενης και Προϋπολογισμός της επόμενης διαχειριστικής χρήσης, οι οποίοι εγκρίνονται το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους από τη Γ.Σ.


Άρθρο 22
Λύση

I.        Η εταιρία λύνεται: 
·         με ομόφωνη απόφαση ή εναλλακτικά με απόφαση των 3/4 της Γενικής Συνέλευσης.
·         εάν ολοκληρωθεί ο σκοπός της ή εφόσον αυτός κατέστη ανέφικτος.
·         για κάθε άλλο λόγο προβλεπόμενο από τον νόμο.
Σε περίπτωση λύσης, απαγόρευσης ή κήρυξης σε πτώχευση ή αποχώρησης κάποιων από τους εταίρους, η εταιρία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων υπό τους όρους και συμφωνίες του παρόντος.
II.      Απαγορεύεται να καταγγελθεί από οποιονδήποτε εταίρο, άνευ σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση δε τέτοιας καταγγελίας η εταιρία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων και ο καταγγέλλων αποχωρεί αυτομάτως, μόλις συντελεστούν νομίμως οι διατυπώσεις της καταγγελίας. Σε περίπτωση άκαιρης καταγγελίας άνευ σπουδαίου λόγου, ο καταγγέλλων εταίρος ενέχεται σε αποζημίωση των λοιπών εταίρων, δια την εκ της λύσης ζημία των λοιπών εταίρων.
III.    Μετά τη λύση της εταιρίας τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας σε καμιά περίπτωση δεν επιμερίζονται ούτε διανέμονται στους εταίρους. Η περιουσία της περιέρχεται σε σωματεία, μη κερδοσκοπικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή οργανισμούς που εξυπηρετούν παρόμοιους ή γενικού συμφέροντος σκοπούς, σύμφωνα με την αρχή «διανομή χωρίς συμφέρον», τα οποία θα καθοριστούν με απόφαση της Γ.Σ. ή του Δικαστηρίου, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τους όρους κτήσης ειδικών περιουσιακών στοιχείων.


Άρθρο 23
Εκκαθάριση

I.        Μετά τη λύση ή λήξη της εταιρίας, αυτή τίθεται υπό εκκαθάριση.
II.      Εκκαθαριστές ορίζονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν η Γ.Σ. αποφασίσει ομόφωνα τον ορισμό ως εκκαθαριστών τρίτων προσώπων. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να περαιώσουν την εκκαθάριση το ταχύτερο δυνατό, οι δε αποφάσεις τους θα λαμβάνονται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης κατά πλειοψηφία.
III.    Οι εκκαθαριστές αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, προβαίνουν στην απογραφή της περιουσίας της εταιρίας, ακολούθως μεριμνούν για την είσπραξη των απαιτήσεών της και την πληρωμή των υποχρεώσεών της, φροντίζουν για την περαίωση των πάσης φύσεως εκκρεμοτήτων της, καταγγέλλουν τις συμβάσεις εργασίας των μισθωτών της εταιρίας και των συνδεομένων με αυτήν ελευθέρων επαγγελματιών με αντίστοιχες συμβάσεις, πληρώνοντας τις σχετικές αποζημιώσεις.
IV.    Μετά την πληρωμή των πάσης φύσεως υποχρεώσεων και την επιστροφή των καταβληθεισών εισφορών στους εταίρους, το τυχόν απομένον ενεργητικό θα διατεθεί, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ., σε κοινωφελές ίδρυμα ή άλλο μη κερδοσκοπικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δραστηριοποιούμενο στους ίδιους ή παρεμφερείς με την εταιρία σκοπούς.
V.      Η υπηρεσία των εκκαθαριστών θα είναι άμισθη, εκτός των πραγματικών δαπανών στις οποίες αυτοί θα υποβληθούν για την περαίωση του έργου αυτών.


Άρθρο 24
Ισχύον Δίκαιο

I.        Η λειτουργία της εταιρίας διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
II.      Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741 έως 784).
III.    Για κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει μεταξύ των εταίρων ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή του παρόντος ως και σχετική με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εταίρων αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
IV.    Τροποποίηση του παρόντος γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία ¾ και θα αποδεικνύεται από νέα έγγραφη συμφωνία, η οποία θα δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο.


Άρθρο 25

Το παρόν καταστατικό που αποτελείται από 25 άρθρα, αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και έγινε ανεπιφύλακτα αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, υπεγράφη από αυτούς σε δέκα (10) όμοια αντίτυπα, ενώ ένα αντίγραφο κρατήθηκε προκειμένου να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ και ένα για να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου, στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Οι συμβαλλόμενοι - Ιδρυτές της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ :


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου