Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Προτάσεις παρεμβάσεων για την Κ.ΑΛ.Ο. στον αναπτυξιακό νόμο


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.ΑΛ.Ο. ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ


Άρθρο 5    Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής
·        2. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων 
     δ. για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α'216), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και άλλες μικρές κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής χωρίς εξαίρεση, στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για κάθε μία από αυτές και ανάλογα πολλαπλάσιο για συνεργατικά σχήματα.
·        3. Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου
     γ. διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200%, και το 20% για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α'216), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και άλλες μικρές κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής χωρίς εξαίρεση, τη λογιστική αξία ...του επενδυτικού σχεδίου.


          Άρθρο 7    Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια
          Β. Με βάση την “Εθνική Ονοματολογία...
          ...
          -46- Χονδρικό εμπόριο, με την επιφύλαξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών          Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α'216), των Ομάδων     Παραγωγών (ΟΠ) και των άλλων μικρών κοινωνικών και συνεταιριστικών      επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής χωρίς εξαίρεση,
          -47- Λιανικό εμπόριο, με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -52- Αποθήκευση και ... με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης...με την επιφύλαξη ...όπως                          παραπάνω
          -69- Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, με την επιφύλαξη ...όπως                        παραπάνω
          -70-                                με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -72-                                με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -73-                                με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -77-                                με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -78-                                με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -79-                                με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -81-                              με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -82-                              με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -85-                              με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -86-                              με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -87-                              με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -88-                              με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -90-                              με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -91-                              με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -93-                              με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -94-                              με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -95-                              με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω
          -96-                              με την επιφύλαξη ...όπως παραπάνω          Άρθρο 8   Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
          2.β. ... προκειμένου για ενισχυόμενη ΜΜΕ, περιλαμβανομένων και των       συνεταιρισμών, των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ.Επ.)  του Ν. 4019/2011, των Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ), και των Κοινωνικών       Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν.   2716/1999), που συνδέονται ...
...
          4. Όπου αναφέρεται η λέξη ΜΜΕ προστίθεται και η φράση :     “περιλαμβανομένων και των συνεταιρισμών, των Κοινωνικών       Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, των Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ), και των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης          Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999)”.

          Άρθρο 9   Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
          Όπου αναφέρεται η λέξη ΜΜΕ προστίθεται και η φράση : “περιλαμβανομένων      και των συνεταιρισμών, των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων       (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, των Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ), και των       Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του           ν. 2716/1999)”.

          Άρθρο 11  Εντάσεις και ύψη ενισχύσεων
          Όπου αναφέρονται οι λέξεις ΜΜΕ, μικρές επιχειρήσεις, μεσαίες επιχειρήσεις,          προστίθεται και η φράση : “περιλαμβανομένων    και των συνεταιρισμών, των           Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011,         των Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ), και των Κοινωνικών Συνεταιρισμών         Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999)”.

          Άρθρο 13  Υποβολή αίτησης υπαγωγής
          5.  Για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων ... το ως άνω ποσό δεν μπορεί      να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ – το οποίο παραμένει σταθερό για συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.)    του Ν. 4019/2011, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), και Κοινωνικούς     Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν.          2716/1999)”- και ανώτερο των ...

          Άρθρο 14  Διαδικασία αξιολόγησης
          Β. Στάδιο αξιολόγησης
          2. Κατά τη διαδικασία συγκριτικής αξολόγησης ...διαχωρίζονται οι αιτήσεις         που υποβάλλονται από συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές        Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), και  Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12  του ν. 2716/1999)”, οι οποίες αξιολογούνται με βάση τα κατωτέρω   αναφερόμενα κριτήρια
          α. οικονομική επίδοση του φορέα (οικονομική βιωσιμότητα)    
          β. κοινωνική επίδοση (επίπτωση από τη λειτουργία του στην κοινωνία της περιοχής του)
          γ. οικολογική επίπτωση της λειτουργίας του φορέα (οικολογικό αποτύπωμα)
          δ. διαθέσιμο κεφάλαιο συνεταιριστικών μερίδων
          ε. κάλυψη ιδίας συμμετοχής με αύξηση των συνεταιριστικών μερίδων
          στ. Δείκτες οικονομικής βιωσιμότητας, κοινωνικής και οικολογικής απόδοσης       της επένδυσης.
          ζ. Οι ανωτέρω δείκτες στ. μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης
          η. δημιουργούμενες θέσεις εργασίας με έμφαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο        δυναμικό.
          ζ., η., θ. ως έχουν.

          5. Εκδίδεται και δημοσιεύεται Οδηγός Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων    καθώς και αντίστοιχος οδηγός για τις επιχειρήσεις Κοινωνικής και  Αλληλέγγυας Οικονομίας, από τον Υπουργό ...

          Άρθρο 16  Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων
          8. Τα Όργανα Ελέγχου Επενδύσεων ..από το Μητρώο Ελεγκτών του άρθρου         25 ... το οποίο συμπληρώνεται από Μητρώο Ελεγκτών Ελέγχου Επενδύσεων   Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας...

          Άρθρο 20  Καταβολή ενισχύσεων
          1.  Φορολογική απαλλαγή
          α. Το δικαίωμα έναρξης χρήσης ... με την πιστοποίηση της υλοποίησης       του    50% του κόστους ... και με την προϋπόθεση της προηγούμενης κάλυψης          από    την επιχείρηση του συνόλου της ιδίας συμμετοχής...
          Για τις επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,      συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν.   4019/2011, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), και Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς         Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν.2716/1999), το δικαίωμα       έναρξη χρήσης εκκινεί με την πιστοποίηση υλοποίησης του 20% του κόστους

          2. Επιχορήγηση
          α. ...
          Για τις επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,      συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν.   4019/2011, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), και Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς         Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν.2716/1999), ποσό που ανέρχεται μέχρι το 20% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί κατόπιν          σχετικού αιτήματος να καταβάλλεται στο δικαιούχο μετά την πιστοποίηση  υλοποίησης του 20% του συνολικού κόστους...
          β. ...
          Για τις επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,      συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν.   4019/2011, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), και Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς         Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν.2716/1999), ποσό που ανέρχεται μέχρι το 20% της εγκεκριμένης επιχορήγησης μπορεί κατόπιν          σχετικού αιτήματος να καταβάλλεται στο δικαιούχο μετά την πιστοποίηση  υλοποίησης του 20% του συνολικού κόστους...ενώ η τμηματική καταβολή στο   δικαιούχο μπορεί να διαρθρώνεται σε τέσσερις συνολικά δόσεις 20%, 40%,        70%, 100%, μετά την πιστοποίηση υλοποίησης του αντίστοιχου ποσοστού του        συνολικού κόστους.

          3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
          α. Για τις επιχειρήσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ισχύει η         ίδια ως άνω 2.β. τμηματική καταβολή.

          Άρθρο 24  Μητρώο Αξιολογητών
          1.   Για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) δημιουργείται Ειδικό Μητρώο Πιστοποιημένων     Αξιολογητών
          2. Για την κατάρτιση – επιμόρφωση των αξιολογητών ΚΑΛΟ μεριμνά η Γενική           Διεύθυνση Επενδύσεων ΚΑΛΟ, η οποία ιδρύεται προς τούτο

          Άρθρο 25  Μητρώο Ελεγκτών
          1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών παρακολούθησης και ελέγχου των     επενδυτικών σχεδίων ΚΑΛΟ δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων  Ελεγκτών ΚΑΛΟ.
          2. Η ΓΔ Επενδύσεων ΚΑΛΟ μεριμνά για την κατάρτιση – επιμόρφωση τών    Ελεγκτών ΚΑΛΟ...
          3-5. Ανάλογη με τα ως άνω διαμόρφωση.

          Άρθρο 26 Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών
          1. ...συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών ΚΑΛΟ.
          Ανάλογη διαμόρφωση του άρθρου συνολικά.

          Άρθρο 27  Γνωμοδοτική Επιτροπή
1.   ... Γνωμοδοτικές Επιτροπές ΚΑΛΟ
2.    
          Άρθρο 30  Αξιολόγηση επιπτώσεων των ενισχύσεων
          Για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας        Οικονομίας (ΚΑΛΟ), γίνεται ιδιαίτερη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση  ποιοτική και ποσοτική, ενώ γίνεται και συγκριτική αξιολόγηση της οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής απόδοσης μεταξύ επενδύσεων          ιδιωτικών και ΚΑΛΟ, οι οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά           με...όσο και στο ΠΔΕ.

          Άρθρο 32  Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
          2. Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια        του άρθρου 7, όπως αυτές προτείνονται παραπάνω στο ίδιο άρθρο.

         

         
          Άρθρο 33  Επιλέξιμες Δαπάνες
          εε) ...ΜΜΕ, περιλαμβανομένων και των συνεταιρισμών, των    Κοινωνικών          Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν. 4019/2011, των  Ομάδων Παραγωγών (ΟΠ), και των Κοινωνικών Συνεταιρισμών   Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999)

          Άρθρο 37 Δικαιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
          2. Στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια        του άρθρου 7, όπως προτείνονται παραπάνω στο ίδιο άρθρο.

          Άρθρο 38  Επιλέξιμες Δαπάνες
          1. ... για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8, όπως προτείνεται   παραπάνω στο ίδιο άρθρο.
          3. ...όπως προτείνεται παραπάνω στο άρθρο 9.

          Άρθρο 40  Ύψος Ενίσχυσης
          1.α) ...για το σύνολο των δαπανών του άρθρου 8, όπως προτείνεται παραπάνω στο ίδιο άρθρο.
          1.β) ... όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όπως προτείνεται παραπάνω στο      ίδιο άρθρο.
         
          Άρθρο 41  Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου 
          ...κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 14 και 16, όπως προτείνεται παραπάνω στα       ίδια άρθρα.

          ΜΕΡΟΣ Γ'  ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟ
          Άρθρο 42  Ορισμός, διακιούχοι και υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια
          1.  ...ανεξάρτητες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), καθώς και Επιχειρήσεις           Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ).
          2. Δημιουργείται Μητρώο Επιχειρήσεων ΚΑΛΟ στο οποίο περιλαμβάνονται   συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.) του Ν.   4019/2011, Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), και Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί    Περιορισμένης Ευθύνης – Κοι.Σ.Π.Ε (άρθρο 12 του ν. 2716/1999), στο οποίο    θα εγγράφονται οι αντίστοιχες επιχειρήσεις. Το μητρώο θα τηρείται           ξεχωριστά στο ΓΕΜΗ, μέχρι να δημιουργηθεί το Επιμελητήριο ΚΑΛΟ από τις           αντίστοιχες επιχειρήσεις, το οποίο θα αναλάβει την επιμέλεια της τήρησής           του στη συνέχεια.
          5. ...επενδυτικά σχέδια του άρθρου 7, όπως προτείνεται παραπάνω στο ίδιο        άρθρο.         

          Ανάλογη δαμόρφωση προτείνεται σε όλα τα επόμενα άρθρα 44 έως 75.

          Επιγραμματικά είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να ενταχθεί η ΚΑΛΟ σε       ένα ενιαίο αναπτυξιακό νόμο με την ιδιωτική οικονομία και να απορροφήσει     έστω και ένα πολύ μικρό ποσοστό του όλου προγράμματος.
          Είναι προφανής η ανάγκη ενός αναπτυξιακού νόμου για την ΚΑΛΟ, ώστε να          υπάρχουν πιθανότητες ανάπτυξής της, προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

          Ως μελέτη περίπτωσης συνυποβάλλεται σύγκριση των    αποτελεσμάτων των       τριών προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, που ανακοίνωσε το αρμόδιο    υπουργείο, με το παράδειγμα του κοινωνικού καταναλωτικού συνεταιρισμού      βιος coop

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου