Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Ένας πρώτος σχολιασμός του κειμένου της CETA

του Λ. Αγγέλου
μέλους της Κίνησης 136
Το παρακάτω κείμενο είναι ένας πρώτος σχολιασμός του κειμένου της CETA (Ολοκληρωμένη Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία), μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά.
Είναι προσωπικές απόψεις που κατατέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κίνημα του Νερού (ΕΚΝ), Ομάδα Εργασίας για τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές, με σκοπό να υποστηρίξουν την αξιολόγηση της Συμφωνίας, από την πλευρά του Κινήματος.
Ο σχολιασμός ακολουθεί την επιλογή των συγκεκριμένων σημείων του κειμένου της CETA, όπως μας έχει κοινοποιηθεί από το ΕΚΝ. Η επιλογή των συγκεκριμένων σημείων του κειμένου, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μια πλήρη και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση, αλλά μια “πρώτη ματιά”. Μπορεί επομένως να φανταστεί κανείς τι θα βγάλει η αναλυτική και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση.
 Σχολιασμός :


 σ. 14
“Άρθρο X.08: Δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται με το νερό
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι το νερό στη φυσική του κατάσταση, όπως είναι το νερό σε λίμνες, ποτάμια, δεξαμενές, υδροφόρους ορίζοντες και λεκάνες απορροής, δεν είναι  εμπόρευμα ή προϊόν και ως εκ τούτου, εκτός από το κεφάλαιο ΧΧ - Εμπόριο και Περιβάλλον και το κεφάλαιο ΧΧ - Αειφόρος Ανάπτυξη, δεν υπόκειται στους όρους της παρούσας συμφωνίας.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα στην προστασία και τη διατήρηση των φυσικών υδατικών πόρων και τίποτα στην παρούσα συμφωνία δεν υποχρεώνει ένα συμβαλλόμενο μέρος να επιτρέψει την εμπορική χρήση του νερού για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης, άντλησης ή της εκτροπής του για εξαγωγή χύμα.
3. Όταν ένα μέρος επιτρέπει την εμπορική χρήση μιας συγκεκριμένης πηγής νερού, το πράττει κατά τρόπο που να συνάδει με τη συμφωνία."
 Σχόλιο 1:
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι το νερό "ΕΞΩ ΑΠΟ" τη φυσική του κατάσταση, όπως είναι το νερό σε λίμνες, ποτάμια, δεξαμενές, υδροφόρους ορίζοντες και λεκάνες απορροής, "ΕΙΝΑΙ" ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ και “ΠΡΟΪΟΝ” και ως εκ τούτου, “σύμφωνα με το Κεφάλαιο XX - Εμπόριο και Περιβάλλον και το κεφάλαιο ΧΧ - Αειφόρος Ανάπτυξη", “ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ” στους όρους της παρούσας συμφωνίας.
2. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα "ΝΑ ΠΕΙ ΟΧΙ" στην προστασία και διατήρηση των φυσικών υδάτινων πόρων του και η παρούσα συμφωνία «ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ» την εμπορική χρήση του νερού για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης, άντλησης ή της εκτροπής του για την εξαγωγή χύμα.
3. Όταν ένα μέρος επιτρέπει την εμπορική χρήση μιας συγκεκριμένης πηγής νερού, το πράττει κατά τρόπο που να συνάδει με τη συμφωνία.
 Αυτό, κατά τη γνώμη μου, σημαίνει ότι οι διατάξεις της συμφωνίας στο σύνολό της, ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗ “ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ”.
Σε περίπτωση που επιτρέψουμε να υπογραφεί η CETA, οι συμβάσεις ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΣΔΙΤ που έχουν υπογραφεί ή θα υπογράφονται στο εξής στην Ευρώπη, θα είναι ΤΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗΡΟ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΟΥΝ, ώστε αυτό να γίνεται ΣΧΕΔΟΝ ΑΔΥΝΑΤΟ.
 σ. 149
Ως “επένδυση” νοείται:
Κάθε είδος περιουσιακού στοιχείου που ένας επενδυτής κατέχει ή ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, το οποίο έχει τα χαρακτηριστικά μιας επένδυσης, η οποία περιλαμβάνει μια ορισμένη διάρκεια και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η δέσμευση κεφαλαίων ή άλλων πόρων, η προσδοκία του κέρδους ή κερδών, ή η ανάληψη κινδύνων.
Μορφές που μπορεί να λάβει μια επένδυση περιλαμβάνουν:
·         μια επιχείρηση
·         μετοχές και άλλες μορφές συμμετοχής στο κεφάλαιο μιας επιχείρησης
·         χρεόγραφα, ομολογίες και άλλα χρεόγραφα μιας επιχείρησης
·         ένα δάνειο σε μια επιχείρηση
·         κάθε άλλου είδους συμφέρον σε μια επιχείρηση
·         τόκους που προκύπτουν από:
·         μια σύμβαση παραχώρησης που ανατίθεται σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο ή στο πλαίσιο μιας σύμβασης, που συμπεριλαμβάνει την αναζήτηση, την καλλιεργεια, την εξαγωγή ή την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων,
·         την κατασκευή “με το κλειδί στο χέρι”, την παραγωγή, ή την κατανομή των εσόδων της σύμβασης, ή ... "
 Σχόλιο 2:
Στη συμφωνία εντάσσονται όλες οι μορφές ιδιωτικοποίησης που συνδέονται με τις εταιρείες ύδρευσης που υπάρχουν σήμερα ή θα υπογραφούν μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειακών αρχών ή κρατιδίων ή δήμων και των πολυεθνικών του νερού.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΕ ΠΟΤΕ Η ΕΥΡΩΠΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΑ.
 σ. 153
"Ενότητα 2: Εγκατάσταση Επενδύσεων
Άρθρο X.4: Πρόσβαση στην αγορά
1. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα θεσπίζει ή θα διατηρεί, σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά μέσω εγκατάστασης ενός επενδυτή ενός μέρους, είτε στο σύνολο του εδάφους του είτε  σε περιφερειακό, επαρχιακό ή τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης, μέτρα τα οποία:
(Α) επιβάλλουν περιορισμούς σχετικά με:
(ι) τον αριθμό των επιχειρήσεων που μπορεί να ασκούν μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα, είτε με τη μορφή αριθμητικών ποσοστώσεων, μονοπωλίων, αποκλειστικών προμηθευτών ή με τη μορφή απαίτησης για εξέταση των οικονομικών αναγκών,
(ιι) τη συνολική αξία των συναλλαγών ή στοιχείων του ενεργητικού υπό μορφή αριθμητικών ποσοστώσεων ή απαίτησης για εξέταση των οικονομικών αναγκών,
(ιιι) το συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων ή τη συνολική ποσότητα απόδοσης εκφρασμένης σε καθορισμένες αριθμητικές μονάδες, υπό μορφή ποσοστώσεων ή απαίτησης για εξέταση των οικονομικών αναγκών,
(ιν) τη συμμετοχή του ξένου κεφαλαίου υπό μορφή ανώτατων ποσοστιαίων περιορισμών στις μετοχές που κατέχουν αλλοδαποί ή τη συνολική αξία μεμονωμένων ή συνολικών ξένων επενδύσεων,
(ν) το συνολικό αριθμό των φυσικών προσώπων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή που μπορεί να απασχολεί μια επιχείρηση, τα οποία είναι απαραίτητα, και σχετίζονται άμεσα με την απόδοση της οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή αριθμητικών ποσοστώσεων ή την απαίτηση για εξέταση των οικονομικών αναγκών.
(Β) περιορίζουν ή απαιτούν συγκεκριμένους τύπους νομικών προσώπων ή κοινών επιχειρήσεων, μέσω των οποίων μια επιχείρηση μπορεί να ασκεί οικονομική δραστηριότητα.
Για μεγαλύτερη ακρίβεια, τα παρακάτω είναι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:
·         Μέτρα που αφορούν κανονισμούς σχεδιασμού που επηρεάζουν την ανάπτυξη ή τις χρήσεις γης, ή άλλα ανάλογα μέτρα.
·         Μέτρα που απαιτούν το διαχωρισμό της ιδιοκτησίας των υποδομών από την κυριότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών των υποδομών για την εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού, για παράδειγμα στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.
·         Μέτρα για τον περιορισμό της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας για την εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού.
·         Μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης και της προστασίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τον αριθμό και την έκταση των παραχωρήσεων που χορηγούνται, καθώς και την επιβολή μορατόριουμ ή απαγορεύσεων.
·         Μέτρα για τον περιορισμό του αριθμού των αδειών που χορηγούνται λόγω τεχνικών ή φυσικών περιορισμών, για παράδειγμα, του τηλεπικοινωνιακού φάσματος και των συχνοτήτων.
·         Μέτρα που απαιτούν ένα ορισμένο ποσοστό των μετόχων, των ιδιοκτητών, των εταίρων, ή των διευθυντών μιας επιχείρησης να είναι πιστοποιημένοι ή να ασκούν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, όπως δικηγόροι ή λογιστές ».
 Σχόλιο 3:
Για μεγαλύτερη ακρίβεια, η ΕΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ :
·         Νομοθεσία που επιδιώκει να εξασφαλίσει την διατήρηση και προστασία των φυσικών πόρων (το νερό συμπεριλαμβάνεται, βλέπε σχόλιο 1) και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τον αριθμό και την έκταση των παραχωρήσεων που χορηγούνται, καθώς και την επιβολή του μορατόριουμ ή απαγορεύσεων.
◦   Η πρόβλεψη αυτή ανατρέπει την νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία του περιβάλλοντος και το Πρόγραμμα Δράσης της για το 2020.
                  http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
·         Την αντιμονοπωλιακή πολιτική της http://ec.europa.eu/competition/antitrust/overview_en.html
Όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι με κανένα τρόπο, δεν νομιμοποιείται να υπογράψει συμφωνίες που παραβιάζουν τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης!
·         Τις Πολιτικές της για τη Χωρική Ανάπτυξη που στοχεύουν στην :
◦   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
◦   ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
◦   ΜΙΑ ΠΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣhttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/concl_en.pdf
·         Σύμφωνα με το Άρθρο 153 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης η ΕΕ έχει υιοθετήσει νόμους (Οδηγίες) που θέτουν ελάχιστες προϋποθέσεις για :
◦   τις συνθήκες Εργασίας και Απασχόλησης
◦   την ενημέρωση και τη γνωμοδότηση των εργαζομένων
            Αν επιτρέψει η κόσμος της Εργασίας την υπογραφή της CETA, τότε οι πολυεθνικές           θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν καραβιές εξαθλιωμένων εργατών από             οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, και υπάρχουν αρκετά τέτοια, σε οποιοδήποτε            σημείο της Ευρώπης, για να εργάζονται μερόνυχτα σε άθλιες συνθήκες και με       μηδαμινές αμοιβές, “ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ”!             Δεν πρόκειται για φανταστικό σενάριο, είναι η πραγματικότητα σε πολλά σημεία του      πλανήτη. ΟΜΩΣ, ΟΧΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΕ.
σ.158
“Τμήμα 4: Προστασία Επενδύσεων
Άρθρο X.9: Μεταχείριση των επενδυτών και των Καλυπτόμενων Επενδύσεων
Κάθε μέρος παρέχει στο έδαφός του κάλυψη στις επενδύσεις του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και στους επενδυτές σε σχέση με τις καλυπτόμενες επενδύσεις τους, δίκαιη και ίση μεταχείριση και πλήρη προστασία και ασφάλεια σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6”.
σ. 159
“Άρθρο X.11: Απαλλοτρίωση
1. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν μπορεί να εθνικοποιήσει ή να απαλλοτριώσει μια καλυπτόμενη επένδυση, είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω των μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος με την εθνικοποίηση ή απαλλοτρίωση (εφεξής αναφέρονται ως «απαλλοτρίωση»), εκτός:
(Α) αν πρόκειται για δημόσιο σκοπό,
(Β) γίνεται σύμφωνα με τη νομικά πρέπουσα διαδικασία,
(Γ) γίνεται με αμερόληπτο τρόπο, και
(Δ) γίνεται με την καταβολή άμεσης, επαρκούς και αποτελεσματικής αποζημίωσης.
Για μεγαλύτερη ακρίβεια, η παράγραφος αυτή πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με το παράρτημα X.11 σχετικά με τη διευκρίνιση του όρου της απαλλοτρίωσης.
2. Η αποζημίωση αυτή ισούται προς τη δίκαιη αγοραία αξία της επένδυσης κατά το χρόνο αμέσως πριν την απαλλοτρίωση ή που η επικείμενη απαλλοτρίωση έγινε γνωστή, ανάλογα με το ποια από τις δύο είναι προγενέστερη. Τα κριτήρια αποτίμησης περιλαμβάνουν τnν  αξία της επιχείρησης εν λειτουργία, την αξία των περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένης της δηλωμένης φορολογικής αξίας των υλικών πραγμάτων, καθώς και άλλα κριτήρια, ανάλογα με την περίπτωση, για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας της επένδυσης στην αγορά.
 Σχόλιο 4:
 Έχοντας υπόψη ότι η αξία μιας επιχείρησης “εν λειτουργία” μπορεί να είναι πολλαπλάσια από την αξία της όταν ρευστοποιείται και κλείνει, μπορεί κανείς να εκτιμήσει πόσο παραπάνω θα υπολογίζουν οι εταιρείες την “εύλογη αξία” τους.
Η CETA θέτει σαφώς την προστασία των επενδύσεων, του εμπορίου και των αγορών πάνω από τη δημοκρατία. Νέες εκλεγμένες αρχές ή και υπάρχουσες, θα πρέπει να πληρώσουν πάρα πολύ ακριβά, αν θελήσουν να αλλάξουν τα πράγματα σε ότι αφορά την οικονομία στην περιοχή τους.
Αυτή η προσπάθεια είναι καθαρό ότι επιχειρεί να ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ από ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, τις ΑΓΟΡΕΣ από τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, και να βάλει το εμπόριο και τις επενδύσεις ΠΑΝΩ απο την ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ των ΚΡΑΤΩΝ και τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
ΣΙΓΟΥΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΡΑΤΗ.
 σ.159-160
“Άρθρο X.12 Μεταβιβάσεις
 1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα επιτρέπει όλες οι μεταβιβάσεις που αφορούν μια καλυμμένη επένδυση να πραγματοποιούνται χωρίς περιορισμούς ή καθυστέρηση και σε ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα. Οι μεταβιβάσεις αυτές περιλαμβάνουν:
(Α) εισφορές στο κεφάλαιο, όπως το αρχικό κεφάλαιο και πρόσθετα κεφάλαια για να διατηρήσουν, να αναπτύξουν ή να αυξήσουν την επένδυση
(Β) κέρδη, μερίσματα, τόκους, κέρδη του κεφαλαίου, καταβολή των δικαιωμάτων, έξοδα διαχείρισης, τεχνικής βοήθειας και άλλων τελών, ή άλλες μορφές αποδόσεων ή ποσά που προέρχονται από την καλυπτόμενη επένδυση”.
 Σχόλιο 5:
 Εδώ η συμφωνία ΘΕΤΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ.
Όμως, στην ΕΕ "τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιλέγουν τα φορολογικά συστήματα που θεωρούν πιο κατάλληλα και ανάλογα με τις προτιμήσεις τους».
 σ.172
“Τμήμα 6: Επίλυση Διαφορών  Επενδυτή-Κράτους
“Άρθρο X.27: Εφαρμοστέο δίκαιο και την ερμηνεία
Ένα Δικαστήριο που θα συγκροτηθεί με βάση το κεφάλαιο αυτό θα εκδίδει τις αποφάσεις του σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, όπως ερμηνεύεται σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, καθώς και άλλους κανόνες και αρχές διεθνούς δικαίου εφαρμοστέου μεταξύ των μερών.
Σε περίπτωση που προκύψουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τα θέματα της ερμηνείας που μπορεί να επηρεάσει τις επενδύσεις, η Επιτροπή για τις Υπηρεσίες και τις Επενδύσεις μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο X.42(3)(α) να συστήσει στην Επιτροπή Εμπορίου την υιοθέτηση των ερμηνειών της συμφωνίας. Μια ερμηνεία που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Εμπορίου θα είναι δεσμευτικές για ένα δικαστήριο που καθορίζεται από το παρόν κεφάλαιο. Η Επιτροπή Εμπορίου μπορεί να αποφασίσει ότι μια ερμηνεία θα έχει δεσμευτική ισχύ από μια συγκεκριμένη ημερομηνία”.
 Σχόλιο 6:
 ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΙ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ Η ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥ Ο ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ.
ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ Η CETA ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ, ΩΣΤΕ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ.
 σ.297
“Άρθρο X-02: Εφαρμογή της Πολιτικής Ανταγωνισμού στις Επιχειρήσεις
“Κάθε μέρος εξασφαλίζει ότι τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο Χ-01.2 ισχύουν για τα συμβαλλόμενα μέρη, στο βαθμό που απαιτείται από τις αντίστοιχες νομοθεσίες τους.
Για μεγαλύτερη ακρίβεια
(α) στον Καναδά....
(β) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δημόσιες επιχειρήσεις, τα μονοπώλια και οι επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, υπόκεινται στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ανταγωνισμούΩστόσο, οι επιχειρήσεις που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος ή που έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου που παράγει κέρδη, υπόκεινται στους κανόνες αυτούς, κατά το μέτρο που η εφαρμογή τους δεν εμποδίζει την εκπλήρωση, εκ του νόμου ή εκ των πραγμάτων, της ιδιαίτερης αποστολής που τους έχει ανατεθεί.
 Σχόλιο 7:
 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ “ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ”.
 σ. 371
“23. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ XX: ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Άρθρο XX.1: Πλαίσιο και στόχοι
σ. 372
“Άρθρο 3: Συνεργασία και προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης που στηρίζει το εμπόριο
σ. 372 έως 373
“Άρθρο 4: Θεσμικές ρυθμίσεις
Τα συμβαλλόμενα μέρη θεσπίζουν μία [ΟΝΟΜΑ] για το Εμπόριο και την Αειφόρο Ανάπτυξη, που αποτελείται από υψηλού επιπέδου εκπροσώπους των μερών που είναι αρμόδια για θέματα που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο, το κεφάλαιο Χ [Εργασίας], και το κεφάλαιο Υ [Περιβάλλον]. .
Η [ΟΝΟΜΑ] σχετικά με το εμπόριο και την Αειφόρο Ανάπτυξη συνέρχεται εντός του πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, και στη συνέχεια όσο συχνά τα μέρη θεωρούν απαραίτητο. ...
Η [όνομα] για το Εμπόριο και την Αειφόρο Ανάπτυξη προάγει τη διαφάνεια και τη συμμετοχή του κοινού. Για το σκοπό αυτό:
όλες οι αποφάσεις και οι εκθέσεις που μπορεί να παίρνει η [όνομα] για το Εμπόριο και την Αειφόρο Ανάπτυξη θα δημοσιοποιούνται, εκτός αν η [ονομα] για το Εμπόριο και την Αειφόρο Ανάπτυξη αποφασίσει διαφορετικά....
 “Άρθρο 5: φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκολύνουν ένα κοινό Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών που αποτελείται από εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων σε εγχώριους συμβουλευτικούς μηχανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 8.3 του κεφαλαίου ... (Εμπορίου και Εργασίας) και στο άρθρο X.13 του κεφαλαίου ... (Εμπορίου και Περιβάλλοντος), με σκοπό τηδιεξαγωγή διαλόγου σχετικά με πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης της παρούσας συμφωνίας.
2. Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών συγκαλείται μια φορά το χρόνο, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί από τα μέρη” ...
 Σχόλιο 8:
... Τα μέρη θα προσπαθήσουν να ενθαρρύνουν... τη χρήση εθελοντικών σχημάτων ... εθελοντικές βέλτιστες πρακτικές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων ...  την ενσωμάτωση της διάστασης της βιωσιμότητας στις αποφάσεις της ιδιωτικής και  δημόσιας κατανάλωσης... κλπ.
 Όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη οι διατάξεις της συμφωνίας είναι μόνο «εθελοντικές», σε αντίθεση με τις επενδύσεις και το εμπόριο όπου θεσπίζονται αυστηροί κανόνες, διεθνής δικαιοδοσία, αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας, σφιχτά χρονοδιαγράμματα κ.λπ.
Το [ΟΝΟΜΑ] για το Εμπόριο και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συνέρχεται ΕΝΤΟΣ του πρώτου έτους από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, ΟΧΙ ΠΡΙΝ ...
... Όλες οι αποφάσεις και οι εκθέσεις ... δημοσιοποιούνται ... εκτός αν η [ονομα] αποφασίσει διαφορετικά ... Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ.
Το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών θα διεξαγάγει διάλογο ... μια φορά το χρόνο ...
 ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΥΣΤΗΡΗ.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΟΛΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ   ΜΕΓΑΛΗ ΧΑΛΑΡΟΤΗΤΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ.
 σ. 396
"26. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
“Χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα του κάθε μέρους να εφαρμόζει τις ρυθμιστικές, νομοθετικές και πολιτικές του δραστηριότητες, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται για την περαιτέρω ανάπτυξη της κανονιστικής συνεργασίας τους υπό το πρίσμα του αμοιβαίου ενδιαφέροντος τους, προκειμένου:
(α) να αποτρέψουν και να εξαλείψουν περιττά εμπόδια στο εμπόριο και τις επενδύσεις,
(β) να βελτιώσουν το κλίμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης ρυθμιστικής συμβατότητας, αναγνώρισης της ισοδυναμίας, και της σύγκλισης και ...
 Σχόλιο 9, Τελικό
 Η CETA ουσιαστικά έχει κάνει ένα ΚΑΤΑΛΟΓΟ
“Περιττών ρυθμιστικών φραγμών για το εμπόριο και τις επενδύσεις” :
 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
3. ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ
4. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε., με στόχο:
·         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
·         ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
·         ΜΙΑ ΠΙΟ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ της ΕΕ
4. ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ.
 Με δυό λόγια η CETA ζητά συνεργασία για:
(α) την ΑΠΟΤΡΟΠΗ και την ΕΞΑΛΕΙΨΗ των παραπάνω “ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ”   για το εμπόριο και τις επενδύσεις ...
(β) την επιδιωξη “ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ”, την αναγνώριση της ισοδυναμίας και της σύγκλισης, μέσα από την “ΑΠΟΤΡΟΠΗ και την ΕΞΑΛΕΙΨΗ” των παραπάνω “ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ” για το εμπόριο και τις επενδύσεις!
 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ:
 Η CETA, στοχεύει σε μια ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ του ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ, όπου τα παραπάνω “ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ” ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ.
 ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ:
·         ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ,
·         ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ “ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ”:
·         ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΗΔΗ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΙΟ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ
·         Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.
 ΓΙ' ΑΥΤΟ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ.
·         ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ. ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ.
·         ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου